KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH GIÁO SƯ TỪ GIẤY
Lê Thị Hợp
PDF Trích dẫn
Trang: 1-4,
HỘI DINH DƯỠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ IV (2016 - 2021) MỘT CHẶNG ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN
Hội Dinh dưỡng Việt Nam BCH
PDF Trích dẫn
Trang: 1-7,
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN HỘI DINH DƯỠNG VIỆT NAM NĂM 2018-2019
Văn Phòng Hội Dinh dưỡng Việt Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 1-4,
TÓM TẮT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI DINH DƯỠNG GIAI ĐOẠN 2011-2016
Lê Thị Hợp, Phí Ngọc Quyên
PDF Trích dẫn
Trang: 1-4,