CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG XƯƠNG BẰNG CHẾ ĐỘ ĂN VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC HỢP LÝ Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI
Nguyễn Xuân Ninh, Nguyễn Thùy Dương
PDF Trích dẫn
Trang: 18-25,