MALNUTRITION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH LOW RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AT NATIONAL LUNG HOSPITAL, VIETNAM
Trần Châu Quyên, Nguyet Thu NGHIEM, Trần Quang Bình, Nguyễn Thị Ngoan, Lê Danh Tuyên
PDF Trích dẫn
Trang: 44-53,