MALNUTRITION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH LOW RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AT NATIONAL LUNG HOSPITAL, VIETNAM
Trần Châu Quyên, Nghiêm Nguyệt Thu, Trần Quang Bình, Nguyễn Thị Ngoan, Lê Danh Tuyên
PDF Trích dẫn
Trang: 44-53,
SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP CHI HỘI DINH DƯỠNG TRUYỀN THỐNG VIỆT
Nguyễn Tuấn Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 5-8,
MẤY VẤN ĐỀ VỀ DINH DƯỠNG HIỆN NAY VÀ SỰ THAY ĐỔI BỮA ĂN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
Từ Ngữ
PDF Trích dẫn
Trang: 4-7,
SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ
Nguyễn Đỗ Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 20-28,
ÁP DỤNG MÔ HÌNH NHẬT BẢN TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DINH DƯỠNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI
Nguyễn Đỗ Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 8-12,
NGÀNH Y TẾ VÀ DINH DƯỠNG TRƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG 4.0
Nguyễn Công Khẩn
PDF Trích dẫn
Trang: 22-29,