Trách nhiệm của thành viên Ban biên tập:

 • Biên tập viên sẽ được Tổng biên tập mời làm nhiệm vụ biên tập cho mỗi bài báo. Các nhiệm vụ bao gồm:
  • (1) Chọn và mời 2 chuyên gia phản biện;
  • (2) Theo dõi quá trình phản biện, trao đổi với chuyên gia phản biện nếu phát hiện những đánh giá chưa thống nhất giữa các chuyên gia phản biện;
  • (3) Bổ sung thêm yêu cầu chỉnh sửa nếu cần;
  • (4) Gửi kết quả đánh giá cho tác giả có ẩn danh chuyên gia phản biện;
  • (5) Quyết định bài báo được chấp nhận đăng hay phải bình duyệt lại hoặc từ chối;
  • (6) Biên tập bài báo sau khi được chấp nhận đăng và đã được định dạng theo mẫu chuẩn bị in. Yêu cầu tác giả bổ sung thêm thông tin cho bản thảo nếu phát hiện vẫn còn thiếu.
  • (7) Giúp tác giả xác định các lỗi hoặc diễn đạt tiếng Anh để chỉnh sửa hoặc trực tiếp chỉnh sửa.
 • Biên tập viên chịu trách nhiệm độc lập cho việc quyết định các bản thảo về mặt chuyên môn và đạo đức xuất bản.
 • Biên tập viên có thể thảo luận với các phản biện hoặc Tổng biên tập trong việc đưa ra các quyết định. Đặc biệt trong tình huống bài báo bị từ chối đăng, Biên tập viên gửi kết quả đánh giá để Tổng biên tập cân nhắc và trực tiếp viết thư từ chối đăng.
 • Biên tập viên cần đảm bảo rằng quá trình phản biện là công bằng, không thiên vị và kịp thời. 
 • Biên tập viên phải bảo vệ bí mật của tất cả các tài liệu nộp mà tác giả gửi cho tạp chí và giữ kín danh tính của các tác giả gửi bài kể cả bài có chất lượng hay bài kém chất lượng và mọi thông tin liên lạc với các phản biện nếu bài báo không được đăng. Trong trường hợp bài báo được chấp nhận đăng, việc bảo mật thông tin về tác giả được thực hiện cho đến khi bài báo được công bố.
 • Mọi xung đột lợi ích tiềm ẩn của biên tập viên phải được thông báo cho Tạp chí trước khi nhận lời biên tập cho bản thảo và được cập nhật khi có xung đột mới phát sinh.
 • Biên tập viên cần tham gia và đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng Tạp chí DD&TP như tham gia biên tập, tham gia phản biện bài báo, góp ý và tham gia hoạt động nâng cao chất lượng tạp chí, chủ động viết bài đăng hoặc hướng dẫn các học viên và sinh viên đăng bài trên tạp chí DD&TP.

VUI LÒNG XEM CÁC HƯỚNG DẪN BẰNG HÌNH ẢNH:

- Cách gửi bài báo cho phản biện: https://guide.vojs.vn/huong-dan-s-dung-danh-cho-bien-tap/huong-dan-gui-bai-bao-toi-phan-bien

- Cách gửi kết quả phản biện cho tác giả: https://guide.vojs.vn/huong-dan-s-dung-danh-cho-bien-tap/huong-dan-danh-cho-bien-tap-vien-phu-trach-bai-bao