DEVELOPMENT OF A RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM METHOD FOR GENOTYPING THE ATP2B1 RS2681492 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION
Bùi Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Ánh Ngọc, Trần Quang Bình
Online First Trích dẫn
Trang: 81-90,