Các bảng kiểm đánh giá thiết kế nghiên cứu, kiểm định thống kê, tiêu chuẩn đánh giá và báo cáo cho các loại nghiên cứu tại trang web https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/:

Tính toán cỡ mẫu online

1.      http://www.surveysystem.com/sscalc.htm

2.      http://www.raosoft.com/samplesize.html

3.      http://www.nss.gov.au/nss/home.nsf/pages/Sample+size+calculator

4.      http://www.calculator.net/sample-size-calculator.html

5.      https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/

6.      https://fluidsurveys.com/survey-sample-size-calculator/

Kiểm tra đạo văn online:

https://smallseotools.com/vi/plagiarism-checker/