HỖ TRỢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN:

https://smallseotools.com/vi/plagiarism-checker/

 

HỖ TRỢ THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ NGHIÊN CỨU

Các bảng kiểm đánh giá thiết kế nghiên cứu, kiểm định thống kê, tiêu chuẩn đánh giá và báo cáo cho các loại nghiên cứu tại trang web https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/:

 

HỖ TRỢ TÍNH CỠ MẪU CHO NGHIÊN CỨU

1.      http://www.surveysystem.com/sscalc.htm

2.      http://www.raosoft.com/samplesize.html

3.      http://www.nss.gov.au/nss/home.nsf/pages/Sample+size+calculator

4.      http://www.calculator.net/sample-size-calculator.html

5.      https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/

6.      https://fluidsurveys.com/survey-sample-size-calculator/