Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 18 Số 3+4 (2022) Tải xuống Tải xuống PDF