HÀM LƯỢNG METANOL TRONG RƯỢU TRẮNG TẠI 3 XÃ VÀ THỊ TRẤN ĐÃ XẢY RA NGỘ ĐỘC DO RƯỢU

Nguyễn Văn Sỹ1, Phạm Thị Thanh Nga1, Phạm Thị Đoan1, Mai Thị Vân Anh2
1 Viện Dinh dưỡng
2 Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu này được thực hiện để xác định hàm lượng metanol trong 126 mẫu rượu trắng thu thập tại các hộ gia đình và tại các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn 3 xã/thị trấn đã từng xảy ra ngộ độc do rượu.


Phương pháp: Hàm lượng metanol trong các mẫu thử được xác định bằng phương pháp sắc ký khí với detector ngọn lửa (FID).


Kết quả: Có 69/126 mẫu rượu chứa metanol chiếm 54,8%. Hàm lượng metanol nằm trong khoảng từ 13,6 đến 233,8 mg/lít cồn 1000, thấp hơn giới hạn cho phép theo quy định TCVN 7043:2013.


Kết luận: Kết quả của nghiên cứu này được sử dụng để đánh giá nguy cơ của metanol trong rượu đối với sức khỏe của người dân tại các địa phương này đồng thời giúp các nhà quản lý có thêm thông tin để tăng cường các biện pháp phòng chống ngộ độc rượu có chứa metanol.

Chi tiết bài viết