DOI: https://doi.org/10.56283/1859-0381/2022v18i2E

Ngày xuất bản: 28/06/2022

Số đầy đủ

NGHIÊN CỨU GỐC

SỰ PHÂN BỐ KIỂU GEN CỦA ĐA HÌNH 𝘒𝘊𝘕𝘑11 E23K Ở QUẦN THỂ NGƯỜI VIỆT VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐỐI VỚI TĂNG ĐƯỜNG MÁU
Nguyễn Thị Trung Thu, Trần Quang Bình
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 1-8
VALIDATION OF LC-MS/MS METHOD FOR DETERMINATION OF CYPROHEPTADINE IN DIETARY SUPPLEMENTS
Nguyễn Văn Sỹ, Lê Hồng Dũng
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 9-15
KNOWLEDGE AND PRACTICES OF CHILD CAREGIVERS IN FEEDING CHILDREN AGED 6−36 MONTHS AT THE NUTRITIONAL CLINIC OF CHILDREN'S HOSPITAL 1, HO CHI MINH CITY
Phạm Minh Châu, Nghiêm Nguyệt Thu, Nguyễn Văn Hiến
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 16-23
A LOCAL BASED FOOD SECURITY INTERVENTION TARGETED GROUP COMMUNICATION ACTIVITIES TO IMPROVE NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN UNDER FIVE YEARS OLD IN LAO CAI PROVINCE, VIETNAM
Hoàng Thị Đức Ngàn, Trần Văn Long, Vũ Văn Tán, Hoàng Thị Thảo Nghiên, Lê Danh Tuyên, Dương Thái Hiệp, Lê Thị Hiệp, Nguyễn Việt Dũng, Đặng Thị Đoàn Dư, Bùi Thị Thảo Yến
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 24-33
TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ DINH DƯỠNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI 2 XÃ VEN BIỂN, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020
Hoàng Thu Nga, Trần Thị Quỳnh Anh, Huỳnh Nam Phương, Đặng Thu Trang, Nguyễn Thị Tố Uyên, Trần Quang Bình
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 34-43
MALNUTRITION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH LOW RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AT NATIONAL LUNG HOSPITAL, VIETNAM
Trần Châu Quyên, Nghiêm Nguyệt Thu, Trần Quang Bình, Nguyễn Thị Ngoan, Lê Danh Tuyên
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 44-53
NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS PRIOR TO GASTROINTESTINAL SURGERY AT VIETNAM-GERMANY FRIENDSHIP HOSPITAL IN 2021-2022
Bùi Thị Huyền, Trần Thị Ngọc, Đào Thị Thu Hằng, Trần Minh Hải, Nguyễn Trọng Hưng
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 54-60
NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL IN 2019
Nguyễn Thùy Dung, Trần Khánh Thu, Nguyễn Trọng Hưng, Vũ Thị Huệ, Nguyễn Minh Hương, Lương Quốc Chính, Phạm Thị Dung
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 61-69
THE STATUS OF FOOD SAFETY AND HYGIENE AT THE KITCHENS OF SOME TEXTILE ESTABLISHMENTS IN THE NORTH, 2018
Nguyễn Thị Lan Hương, Lê Bạch Mai, Đỗ Thị Phương Hà, Đỗ Trần Hải
PDF(English) Trích dẫn
Trang: 70-76