THỰC TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI  XÃ DƯƠNG THÀNH, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN 

Trương Thị Thùy Dương1,, Lê Thị Thanh Hoa 1
1 Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tình trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.


Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang từ tháng 3-12 năm 2022 trên toàn bộ 685 trẻ tại Xã Dương Thành. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ được phân loại theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2006. Các yếu tố liên quan đối với tình trạng suy dinh dưỡng được xác định bằng phân tích hồi quy đa biến logistic.


Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng chung ở trẻ em là 17,5% (15,8% ở nam và 18,9% ở nữ).  Suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm tỷ lệ cao nhất (8,9%), tiếp đến là suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (6,1%), suy dinh dưỡng thể gầy còm chiếm tỷ lệ thấp nhất (4,1%). Tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ có mối liên quan có ý nghĩa thống kê đối với trẻ con đầu (OR = 1,56, p = 0,032), một số đặc điểm của người nuôi dưỡng trẻ như học vấn dưới trung học phổ thông (OR = 1,44, p = 0,018), kiến thức không tốt (OR = 1,49, p = 0,048) và thực hành không tốt (OR = 1,68, p = 0,043) về phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ.


Kết luận: Suy dinh dưỡng vẫn còn tỷ lệ đáng kể ở trẻ em dưới 5 tuổi tại địa bàn nghiên cứu. Các yếu tố liên quan đã phát hiện trong kết quả trên cần được cân nhắc trong hoạt động tăng cường truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho người nuôi dưỡng trẻ góp phần cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Chiến lược quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến 2030, Ban hành kèm theo Quyết định số 226/QĐ/Ttg, ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội, tr.18-28.
2. Bộ Y tế (2021), Công bố kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng năm 2019-2020, https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/Bo-Y-te-cong-bo-ket-qua-tong-dieu-tra-dinh-duong-nam-2019-2020.
3. Dinh Dao, Vo Van Thang, Do Thi Hoa. Malnutrition status and related factors within ethnic minority children under 5-year-old in North Tra My district, Quang Nam province in 2010. Journal of Sciene, Hue University, Medicine & pharmacy. 2010;27(61):39-49.
4. Nguyễn Trọng Tấn, Trương Thị Thùy Dương và CS (2022), Thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em tại hai trường mầm non của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và một số yếu tố liên quan. Tạp chí Y Học Việt Nam. 2022; 525(1A):80-85.
5. Nguyễn Thị Thanh Uyên. Nghiên cứu về tình trạng dinh dưỡng và các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tạp chí Giáo dục. 2018; Số đặc biệt tháng 6/2018:126-131.
6. Viện Dinh dưỡng. Truy cập ngày 15/5/2019: http://viendinhduong.vn/vi/suy-dinh-duong-tre-em/so-lieu-thong-ke-ve-tinh-trang-dinh- duong-tre-em-qua-cac - nam106.html.
7. WHO Multicentre Growth Reference Study Group. WHO Child Growth Standards based on length/height, weight and age. Acta Paediatr Suppl. 2006;450:76-85.