ĐÁNH GIÁ MỐI NGUY AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU VÀ THỰC PHẨM CHAY TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI NĂM 2022-2023

Vũ Thị Trang1,, Lê Thị Hồng Hảo1, Nguyễn Thị Thanh Huyền1, Nguyễn Thị Giang1, Phạm Như Trọng1, Nguyễn Thành Trung1, Lê Thị Thúy1, Đinh Viết Chiến1, Nguyễn Ánh Nguyệt2, Trần Việt Dũng2
1 Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
2 Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tình hình ô nhiễm vi sinh vật và hóa học trong các nguyên liệu và thực phẩm chay thu thập trên địa bàn Hà Nội năm 2022-2023.


Phương pháp: Tổng số 480 mẫu mẫu nguyên liệu và mẫu thành phẩm được lấy mẫu theo chuỗi tại cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm chay. Sau đó, mẫu được phân tích các chỉ tiêu hóa học và vi sinh vật bằng các phương pháp tiêu chuẩn AOAC, TCVN và các phương pháp nội bộ của phòng thí nghiệm đã được công nhận ISO/IEC 17025:2017. Số liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel và kết quả được đánh giá theo các quy định hiện hành.


Kết quả:  Có 2,5% mẫu nguyên liệu nấm và thành phẩm, 50% mẫu nguyên liệu ngũ cốc và thành phẩm, 11,6% mẫu phụ gia thực phẩm và gia vị, và 6,67% mẫu được mua online vượt giới hạn cho phép về chỉ tiêu vi sinh vật; Phát hiện kim loại nặng (Pb, Cd, As, Al, Ni) trong hầu hết các mẫu nghiên cứu trong đó có 2,50-3,30% sản phẩm nấm không đạt chỉ tiêu Pb, Cd.


Kết luận: Kết quả phân tích là cơ sở đề đề xuất các quy định về giới hạn cho phép của các chỉ tiêu an toàn thực phẩm trong thực phẩm chay.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Insalata NF, Witzeman SJ, Fredericks, et al. Incidence study of spores of Clostridium botulinum in convenience foods. Applied microbiology. 1969;17(4):542-544.
2. Jalava K, Selby K, Pihlajasaari A, et al. Two cases of food-borne botulism in Finland caused by conserved olives, October 2011. Eurosurveillance. 2011;16(49):20034.
3. Kalaycıoğlu Z, & Erim FB. Nitrate and nitrites in foods: worldwide regional distribution in view of their risks and benefits. Journal of agricultural and food chemistry. 2019;67(26): 7205-7222.
4. Lindström M, Nevas M, Hielm S, et al. Thermal inactivation of nonproteolytic Clostridium botulinum type E spores in model fish media and in vacuum-packaged hot-smoked fish products. Applied and environmental microbiology. 2003;69(7):4029-4036.
5. Pernu, N., Keto-Timonen, R., Lindström, M., & Korkeala, H. High prevalence of Clostridium botulinum in vegetarian sausages. Food Microbiology. 2020;91:103512.
6. Centers for Disease Control and Prevent. Outbreak of Listeria Infections Linked to Enoki Mushrooms.
7. Liu B, Huang Q, Cai H, et al. Study of heavy metal concentrations in wild edible mushrooms in Yunnan Province, China. Food Chemistry. 2015;188:294-300
8. http://baoquangngai.vn/channel/2033/202009/kinh-doanh-thuc-pham-chay-co-co-so-su-dung-san-pham-khong-ro-nguon-goc-3021425/index.htm
9. http://dongnaicdc.vn/phat-hien-thuc-pham-chay-co-chua-han-the
10. https://plo.vn/an-sach-song-khoe/hiem-hoa-voi-cac-thuc-pham-chay-chua-hoa-chat-693933.html
11. http://cand.com.vn/y-te/Da-Nang-230-nguoi-ngo-doc-do-thuc-pham-nhiem-vi-sinh-vuot-muc-cho-phep-595352
12. Nguyen Thi Thuy Ngan, Vo Ngoc Anh Tho, Do Thi Ngoc Khanh, et al. Botulism outbreak after the consumption of vegetarian pâtéin the south of Viet Nam. Wellcome Open Research. 2020;5:257.
13. https://kinhtedothi.vn/ram-thang-bay-thuc-pham-chay-duoc-mua-kinh-doanh.html.
14. Lê Thị Hồng Hảo, Nguyễn Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Giang, Phạm Như Trọng, Nguyễn Thành Trung, Phạm Quang Trung, Nguyễn Thị Minh Thư, Đinh Viết Chiến, Nguyễn Ánh Nguyệt, Trần Việt Dũng, Vũ Thị Trang. Kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm của người sản xuất, chế biến thực phẩm chay trên địa bàn Hà Nội năm 2022-2023. Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. 2024;7(1):77-88.