THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIÊN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2016

Nguyễn Thị Lan Hương1, Trần Thế Anh1
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích được thực hiện trên 150 điều dưỡng viên (ĐDV) tại
22 khoa Lâm sàng và phỏng vấn sâu 10 lãnh đạo - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ nhằm đánh giá
thực trạng việc thực hành chăm sóc dinh dưỡng của ĐDV các khoa Lâm sàng và xác định một số
yếu tố liên quan tại BVĐK tỉnh Phú Thọ. Nghiên cứu cho thấy có 82% ĐDV coi rằng chăm sóc
dinh dưỡng là nhiệm vụ của họ, khoảng (70%) ĐDV đã từng xây dựng chế độ ăn cho bệnh nhân
trong đó chủ yếu tập trung cho đối tượng bệnh nhân nặng (58,2%). Tỷ lệ ĐDV được tập huấn về
chăm sóc dinh dưỡng chiếm 75,3%, trong đó có sự quan tâm, giám sát thường xuyên của lãnh đạo
(95,3%) cũng như sự phối hợp thường xuyên với cán bộ khoa Dinh dưỡng (100%). Nhân lực bị
hạn chế, cộng với trình độ chuyên môn và tình trạng công việc quá tải của điều dưỡng là những
khó khăn ảnh hưởng tới hoạt động chăm sóc dinh dưỡng người bệnh một cách toàn diện. Chăm
sóc dinh dưỡng cho người bệnh là đặc biệt quan trọng trong đó ĐDV là lực lượng đóng vai trò
nòng cốt. Bệnh viện cần bổ sung thêm nhân lực điều dưỡng, tăng cường công tác quản lý và có kế
hoạch tập huấn thường xuyên để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho ĐDV trong việc thực hiện
công tác chăm sóc dinh dưỡng toàn diện cho người bệnh.

Chi tiết bài viết