ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA HỌC SINH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC NỘI THÀNH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Hoàng Thị Đức Ngàn1, Hoàng Thị Thảo Nghiên2
1 Trường Đại học Deakin, Australia
2 Trường Đại học Thăng Long-Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hoạt động thể lực là một trong những yếu tố quan trọng trong tăng cường sức khỏe cũng như
phòng chống bệnh tật. Hoạt động thể lực không hợp lý là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ 4
trên toàn cầu. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ học sinh tiểu học đạt khuyến nghị về hoạt động thể lực và
hoạt động tĩnh tại và một số đặc điểm về hoạt động thể lực của trẻ em ở một số trường tiểu học tại
Hải Phòng. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, phỏng vấn 258 trẻ 6-10 tuổi và cha/mẹ
của trẻ. Kết quả: Tỷ lệ trẻ đạt khuyến nghị về hoạt động thể lực và hoạt động tĩnh tại lần lượt là
40,3% và 40,9%. Trung bình trong một tuần, trẻ em có thời gian tham gia các hoạt động tĩnh tại
cao gấp gần 3 lần so với thời gian tham gia các hoạt động thể lực. Trẻ em có mô hình hoạt động
thể lực chưa hợp lý và cần có các nghiên cứu tiếp theo để có chiến lược khuyến khích cũng như
can thiệp phù hợp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động thể lực.

Chi tiết bài viết