ĐỘ TIN CẬY CỦA MỘT BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC CỦA TRẺ EM 6-10 TUỔI

Lê Danh Tuyên1, Hoàng Thị Đức Ngàn2, Hoàng Thị Thảo Nghiên3, Nguyễn Văn Huy4
1 Viện Dinh dưỡng
2 Trường ĐH Deakin, Melbourne, Australia
3 Trường Đại học Thăng Long, Việt Nam
4 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Để đánh giá và điều tra về hoạt động thể lực (HĐTL), bộ câu hỏi điều tra HĐTL (PAQ) thường
được sử dụng. Mục tiêu: Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá độ tin cậy của một bộ PAQ ở
học sinh tiểu học. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, phân tích test-retest các số liệu từ
phỏng vấn, sử dụng bộ PAQ thiết kế sẵn trên trẻ và cha mẹ của 166 trẻ ở lần thứ nhất và 163 trẻ ở
lần thứ 2, cách lần thứ nhất 1 tuần. Kết quả: Bộ PAQ đạt mức chấp nhận được về tổng số các
HĐTL và hoạt động tĩnh tại (HĐTT) được thiết kế cũng như xác định trẻ có hay không tham gia
các HĐTL, HĐTT (Cronbach alpha >0,7). Hệ số tương quan Pearson cho thời gian trẻ tham gia
các HĐTL, HĐTT và mức độ gắng sức khi tham gia các HĐTL giữa hai lần phỏng vấn đạt mức
từ0,6 đến >0,9. Kết luận: Bộ câu hỏi có độ tin cậy trong xác định trẻ em tiểu học có tham gia các
HĐTL và HĐTT, thời gian thực hiện các HĐTL, HĐTT, và mức độ gắng sức khi tham gia các
HĐTL trong vòng một tuần. Do đó, bộ PAQ có thể xác định mức độ tiêu hao năng lượng trong
HĐTL của trẻ em tiểu học.

Chi tiết bài viết