THỰC TRẠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA PHỤ NỮ MANG THAI VÀ ĐANG NUÔI CON NHỎ TẠI ĐIỆN BIÊN

Nguyễn Anh Vũ1, Lưu Thị Mỹ Thục2, Nguyễn Thị Hằng Nga2
1 Tổ chức Tầm nhìn Thế giới
2 Bệnh viện Nhi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ phụ nữ có thai và đang nuôi con nhỏ được truyền thông về chăm sóc
sức khỏe sinh sản và tỷ lệ đối tượng được đi khám thai và một số thực hành sức khỏe sinh sản.
Đối tượng: 304 phụ nữ mang thai từ 7 tháng trở lên và phụ nữ đang nuôi con nhỏ < 6 tháng tuổi
tại 2 huyện miền núi Mường Chà và Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên. Phương pháp nghiên cứu:
tả cắt ngang. Kết quả: Tỷ lệ khám thai ít nhất 3 lần trong thời kỳ mang thai vẫn còn thấp (29,3%)
và 20,7% bà mẹ không đi khám thai. Ảnh hưởng lớn của công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe
sinh sản lên thực hành về tiêm phòng uốn ván, uống viên sắt dự phòng thiếu máu, sinh con tại cơ
sở y tế vẫn cao hơn rõ rệt so với nhóm phụ nữ không được tiếp cận với truyền thông.

Chi tiết bài viết