QUAN NIỆM VỀ HÌNH THỂ CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2014

Huỳnh Nam Phương1, Nguyễn Văn Công2
1 Viện Dinh dưỡng
2 Ban bảo vệ sức khỏe Trung Ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Một nghiên cứu định tính được tiến hành trên đối tượng là phụ nữ có thai ở hai xã nông thôn
miền Bắc nhằm tìm hiểu những quan niệm đương thời về hình thể của người phụ nữ và những
ảnh hưởng đến hành vi dinh dưỡng của họ. Hành vi dinh dưỡng của phụ nữ nông thôn Việt Nam,
nơi là các giá trị truyền thống vẫn được bảo lưu đan xen với cuộc sống hiện đại là một chủ đề
đáng quan tâm nghiên cứu nhằm tạo được cách tiếp cận chăm sóc tốt nhất cho nhóm đối tượng
này. Đối với những phụ nữ nông thôn, trước khi kết hôn, hình thể là sự hấp dẫn về ngoại hình, thì
sau khi kết hôn đó lại là khả năng lao động, vẻ đẹp bên trong hay sự gọn gàng sạch sẽ của người
phụ nữ. Khi có thai, quan niệm về hình thể lại thiên về hướng những khó chịu do thay đổi hình
dáng cơ thể, hơn là quan tâm đến béo hay gầy. Hành vi dinh dưỡng và những quan niệm về hình
thể của họ có liên quan chặt chẽ với nhau.

Chi tiết bài viết