TÌNH HÌNH DINH DƯỠNG TOÀN CẦU HIỆN NAY VÀ KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG CÁC THỂ SUY DINH DƯỠNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Lê Thị Hợp1,, Phí Ngọc Quyên2
1 Hội Dinh dưỡng Việt Nam
2 Viện Dinh dưỡng, Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu lớn trong những thập kỷ qua, toàn thế giới hiện vẫn gặp nhiều thách thức trong việc giải quyết vấn đề sức khỏe có liên quan đến dinh dưỡng. Có tới một phần ba dân số phải đối mặt với suy dinh dưỡng (SDD) bao gồm các thể thừa dinh dưỡng và thiếu dinh dưỡng. Hội nghị quốc tế lần thứ hai về dinh dưỡng (ICN2) năm 2014 và với việc đặt tên giai đoạn 2016-2025 là “Thập kỷ của Liên Hợp Quốc Hành động về Dinh dưỡng”, ngày càng có nhiều người nhận ra tầm quan trọng của việc giải quyết suy dinh dưỡng. Trong năm 2015, một trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc là: "Xóa bỏ tất cả các thể suy dinh dưỡng”, “thế giới cùng suy nghĩ và hành động, tập trung tất cả các nguồn lực để xóa bỏ suy dinh dưỡng, cho tất cả mọi người, đến năm 2030”. Giờ đây, năm 2016 mang lại cơ hội lớn để biến cam kết này thành hành động.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. United Nation. 2015. UNDP Support to the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development.
2. International Food Policy Research Institute. 2016. Global Nutrition Report 2016: From Promise to Impact: Ending Malnutrition by 2030. Washington, DC.
3. Viện Dinh dưỡng Quốc gia. 2014. Thông tin giám sát dinh dưỡng năm 2014. http://viendinhduong.vn/viewpdf.aspx?n=/TT%20Dinh%20duong%202014-Chuan/V01n2014-0-To%C3%A0n%20 qu%E1%BB%91c.pdf
4. Viện Dinh dưỡng Quốc gia. 2015. Số liệu điều tra về vi chất dinh dưỡng năm 2014-2015. http://vichat.viendinhduong.vn/vi/so-lieu-thong-ke-vcdd.nd29/so-lieuthong-ke-ve-tinh-hinh-thieu-vi-chatdinh-duong-o-viet-nam-qua-cac-nam.i103.html