NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP THU KHỐI TẢO SPIRULINA PLATENSIS TRONG HỆ THỐNG KÍN DẠNG ỐNG

Trần Hải Anh, Nguyễn Minh Tân1, Nguyễn Lan Hương2
1 Viện Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng-Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2 Viện Công nghệ Sinh học-Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

.

Chi tiết bài viết