NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN PROTEIN TỪ LÁ CHÙM NGÂY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZYME

Đỗ Thị Thanh Huyền1, Nguyễn Mạnh Đạt1, Đỗ Thị Thủy Lê2, Bùi Thị Hồng Phương2, Nguyễn Thị Hồng Lĩnh2
1 Viện Công Nghiệp Thực Phẩm
2 Viện Công nghiệp Thực phẩm

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Protein thủy phân từ thực vật ngày càng được quan tâm do quá trình thủy phân đã cải thiện
được đặc tính mong muốn mà không ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng ban đầu vốn có của nguyên
liệu. Lá chùm ngây chứa nguồn protein phong phú được sử dụng làm nguyên liệu ban đầu để thủy
phân thành các thành phần có kích thước phân tử nhỏ hơn. Nghiên cứu tiến hành xác định một số
yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân protein từ lá chùm ngây bằng phương pháp enzyme.
Protein sau khi kết tủa được thủy phân ở điều kiện nồng độ enzyme nhiệt độ, pH và thời gian phản
ứng thích hợp. Quá trình thủy phân được đánh giá thông qua chỉ số độ thủy phân (DH). Kết quả
cho thấy sử dụng kết hợp enzyme endopeptidase (alcalase) và exopeptidase (flavourzyme) để thủy
phân protein từ lá chùm ngây gồm hai giai đoạn (giai đoạn 1: nồng độ alcalase 0,6 AU/g protein;
nhiệt độ 500C; pH 8,0; thời gian 3 giờ; giai đoạn 2: nồng độ flavourzyme 15 LAU/g protein; nhiệt
độ 500C; pH 6,5; thời gian 4 giờ), độ thủy phân DH đạt 63,7%. Kết quả nghiên cứu cho thấy có
thể sử dụng kết hợp alcalase và flavourzyme để thủy phân protein từ lá chùm ngây nhằm nâng cao
khả năng dễ hấp thụ của protein hơn.

Chi tiết bài viết