TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI BỊ BIẾNG ĂN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Lưu Thị Mỹ Thục1, Nguyễn Thị Hằng Nga1, Bùi Thị Ngọc Ánh1
1 Bệnh viện Nhi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ biếng ăn dưới 5 tuổi tại phòng khám dinh
dưỡng, Bệnh Viện Nhi Trung Ương. Đối tượng: Gồm 124 trẻ biếng ăn dưới 5 tuổi và các bà mẹ
của những trẻ này. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: Tỷ lệ biếng ăn gặp
nhiều nhất ở nhóm trẻ 12-24 tháng tuổi (38,7%) và tỷ lệ suy dinh dưỡng của lứa tuổi này cũng
cao nhất (30,4%). Biếng ăn rất ít gặp ở trẻ <6 tháng tuổi (4%) và không gặp suy dinh dưỡng thể
gày còm ở lứa tuổi này. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ biếng ăn cao với suy dinh dưỡng thể thấp còi
cao nhất (32,3%), suy dinh dưỡng nhẹ cân (28,2%) và gầy còm (13,71%), tuy nhiên hầu hết là
suy dinh dưỡng mức độ vừa (77,5- 88,6%). Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân gặp nhiều ở nhóm trẻ
48-60 tháng tuổi (31,6%), suy dinh thể thấp còi gặp nhiều ở nhóm trẻ từ 12-24 tháng tuổi (35%)
và tiếp đến là trẻ từ 24-36 tháng (22,5%).

Chi tiết bài viết