ORCID là gì?

ORCID là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập cung cấp số nhận dạng liên tục - ORCID iD - giúp phân biệt ông/bà với các nhà nghiên cứu khác và cơ chế liên kết các kết quả và hoạt động nghiên cứu của ông/bà với iD. ORCID được tích hợp vào nhiều hệ thống được sử dụng bởi các nhà xuất bản, nhà tài trợ, tổ chức và các dịch vụ liên quan đến nghiên cứu khác. Tìm hiểu thêm tại orcid.org.

Làm thế nào và tại sao chúng tôi thu thập ORCID iDs?

Tạp chí này đang thu thập ORCID iD của ông/bà để chúng tôi có thể [thêm mục đích và phân biệt giữa API thành viên và API công khai]. Khi ông/bà nhấp vào nút “Authorize” trong ORCID popup, chúng tôi sẽ yêu cầu ông/bà chia sẻ iD của ông/bà sử dụng một quá trình chứng thực: hoặc bằng cách đăng ký ORCID iD hoặc, nếu ông/bà đã có một, để đăng nhập vào tài khoản ORCID của ông/bà, sau đó cấp cho chúng tôi quyền để nhận ORCID iD của ông/bà. Chúng tôi làm điều này để đảm bảo rằng ông/bà được xác định chính xác và kết nối an toàn ORCID iD của ông/bà.
Tìm hiểu thêm trong Điều gì đặc biệt về việc đăng nhập.

Các ORCID iD được hiển thị ở đâu?

Để xác nhận rằng ông/bà đã sử dụng iD của mình và nó đã được xác thực, chúng tôi hiển thị biểu tượng ORCID iD iD icon cùng với tên của ông/bà trên trang bài viết của ông/bà và trên hồ sơ người dùng công khai của ông/bà.
Tìm hiểu thêm trong Làm thế nào một ORCID iD sẽ được hiển thị.