Quay trở lại chi tiết bài báo MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THỪA CÂN - BÉO PHÌ Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SẦM SƠN NĂM 2022 Tải xuống Tải xuống PDF