Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 20 Số 2 (2024) Tải xuống Tải xuống PDF