Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 12 Số 4 (2016) Tải xuống Tải xuống PDF