1.
Đinh TKA, Ngô T Đặng, Ninh TN, Lê Đức C. NUTRITIONAL STATUS AMONG CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD IN TWO COMMUNES IN YEN DINH DISTRICT, THANH HOA PROVINCE IN 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 28 Tháng Sáu 2024 [cited 17 Tháng Bảy 2024];20(3E):64-71. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/720