1.
Trần TTH, Phạm TT, Vũ TN, Nguyễn QD. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 29 Tháng Chạp 2023 [cited 15 Tháng Tư 2024];20(1):44-52. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/680