1.
Nguyễn Đức H, Lê TP. TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH  NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 11 Tháng Chạp 2023 [cited 27 Tháng Hai 2024];19(6):42-9. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/674