1.
Trần TMN, Trần TN, Trần KV, Nguyễn TVH, Nguyễn TLP, Lê TTD, Lê TL. TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở TRẺ 6-11 THÁNG TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI MỘT SỐ XÃ NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 28 Tháng Mười-Một 2023 [cited 15 Tháng Tư 2024];20(1):53-60. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/638