1.
Nguyễn PT, Nguyễn HT. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HOẠT CHẤT SINH HỌC TỪ CHIẾT XUẤT LÁ LÚA NON GIỐNG HUYẾT RỒNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 22 Tháng Mười 2023 [cited 27 Tháng Hai 2024];19(6):1-9. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/634