1.
Trần TN, Phạm NK, Nguyễn TTN, Lê MH, Dương TA. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ LỐI SỐNG Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CHƯA ĐẠT MỤC TIÊU KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 31 Tháng Mười 2023 [cited 3 Tháng Chạp 2023];19(4+5):62-9. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/633