1.
Phí Đức B, Ninh TN, Phan HD, Phạm TKC. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH NAM XƠ GAN, RỐI LOẠN TÂM THẦN TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÁI BÌNH NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 23 Tháng Tư 2024 [cited 29 Tháng Năm 2024];20(2). Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/617