1.
Nguyễn TH, Trần KT, Vũ DT. MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC DINH DƯỠNG CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT NGÀNH Y KHOA VÀ DƯỢC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 31 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Bảy 2024];19(4+5):54-61. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/614