1.
Huỳnh H. DINH DƯỠNG, VIÊM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA UNG THƯ. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 29 Tháng Bảy 2016 [cited 4 Tháng Mười 2023];12(4):10-3. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/604