1.
Nguyễn L, Phí NQ, Đỗ THY, Phạm VD, Trần TTT, Hà HT, Nguyễn VL, Trương TM. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ 36-59 THÁNG TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 9 Tháng Mười-Một 2022 [cited 12 Tháng Sáu 2024];18(3+4):97-103. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/367