1.
Phạm TO, Nguyễn TTT. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, TĂNG GLUCOSE MÁU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT NHÀ MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 14 Tháng Mười 2022 [cited 17 Tháng Bảy 2024];18(3+4):120-6. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/340