1.
Nguyễn L, Phí NQ, Đỗ THY, Phạm VD, Nguyễn HC. ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HÀ NỘI NĂM 2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 13 Tháng Chạp 2022 [cited 1 Tháng Hai 2023];18(3+4):88-96. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/338