1.
Nguyễn VS, Phạm TTN, Phạm T Đoan, Mai TVA. HÀM LƯỢNG METANOL TRONG RƯỢU TRẮNG TẠI 3 XÃ VÀ THỊ TRẤN ĐÃ XẢY RA NGỘ ĐỘC DO RƯỢU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 22 Tháng Sáu 2022 [cited 14 Tháng Tư 2024];18(3+4):37-43. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/289