1.
Huỳnh NP, Nguyễn VC. QUAN NIỆM VỀ HÌNH THỂ CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2014. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 9 Tháng Tám 2022 [cited 4 Tháng Chạp 2022];14(1):58-66. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/267