1.
Trần HA, Nguyễn MT, Nguyễn LH. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP THU KHỐI TẢO SPIRULINA PLATENSIS TRONG HỆ THỐNG KÍN DẠNG ỐNG. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 9 Tháng Tám 2022 [cited 1 Tháng Mười 2022];14(1):52-7. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/266