1.
Đỗ TTH, Nguyễn M Đạt, Đỗ TTL, Bùi THP, Nguyễn THL. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN PROTEIN TỪ LÁ CHÙM NGÂY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZYME. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 9 Tháng Tám 2022 [cited 1 Tháng Mười 2022];14(1):45-51. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/265