1.
Nguyễn AT, Phạm VP, Nguyễn Đỗ H, Huỳnh NP, Lê TT. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ THIẾU MÁU TRẺ EM DƯỚI 24 THÁNG TUỔI TẠI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH LÀO CAI, LAI CHÂU VÀ HÀ GIANG NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 9 Tháng Tám 2022 [cited 1 Tháng Mười 2022];14(1):22-9. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/262