1.
Nguyễn XN, Nguyễn TD. CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG XƯƠNG BẰNG CHẾ ĐỘ ĂN VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC HỢP LÝ Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 1 Tháng Chín 2022 [cited 1 Tháng Hai 2023];18(3+4):18-25. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/257