1.
Nguyễn TD, Trần KT, Nguyễn TH, Vũ TH, Nguyễn MH, Lương QC, Phạm TD. NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL IN 2019. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 22 Tháng Sáu 2022 [cited 12 Tháng Sáu 2024];18(2E):61-9. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/109