1.
Nguyen TD, Tran KT, Nguyen TH, Vu TH, Nguyen MH, Luong QC, Pham TD. NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL 2019. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 22 Tháng Chín 2022 [cited 4 Tháng Mười 2022];18(2E):61-7. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/109