1.
Bùi TH, Trần TN, Đào TTH, Trần MH, Nguyễn TH. NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS PRIOR TO GASTROINTESTINAL SURGERY AT VIETNAM-GERMANY FRIENDSHIP HOSPITAL IN 2021-2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 22 Tháng Sáu 2022 [cited 9 Tháng Sáu 2023];18(2E):54-60. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/106