1.
Trần CQ, Nghiêm NT, Trần QB, Nguyễn TN, Lê DT. MALNUTRITION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH LOW RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AT NATIONAL LUNG HOSPITAL, VIETNAM . Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 22 Tháng Chín 2022 [cited 28 Tháng Giêng 2023];18(2E):44-53. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/105