1.
Nguyen TTT, Tran QB. DISTRIBUTION OF KCNJ11 RS5219 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION AND ITS ASSOCIATION WITH HYPERGLYCEMIA. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 22 Tháng Chín 2022 [cited 4 Tháng Mười 2022];18(2E):1-8. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/104