1.
Nguyễn TTT, Trần QB. SỰ PHÂN BỐ KIỂU GEN CỦA ĐA HÌNH 𝘒𝘊𝘕𝘑11 E23K Ở QUẦN THỂ NGƯỜI VIỆT VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐỐI VỚI TĂNG ĐƯỜNG MÁU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 24 Tháng Sáu 2022 [cited 10 Tháng Chạp 2023];18(2E):1-8. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/104