Phạm, Đức Minh. “CACHEXIA IN LUNG CANCER PATIENTS AT MILITARY HOSPITAL 103 AND SOME ASSOCIATED FACTORS”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 20, no. 3E (Tháng Sáu 25, 2024): 47-56. Truy cập Tháng Bảy 17, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/726.