Đinh, Thi Kim Anh, Thị Đặng Ngô, Thị Nhung Ninh, và Đức Cường Lê. “NUTRITIONAL STATUS AMONG CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD IN TWO COMMUNES IN YEN DINH DISTRICT, THANH HOA PROVINCE IN 2022”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 20, no. 3E (Tháng Sáu 28, 2024): 64-71. Truy cập Tháng Bảy 17, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/720.