Lê, Thị Ngọc Trinh, và Thị Hoàng Lan Bùi. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 20, no. 2 (Tháng Tư 12, 2024): 30-36. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/695.