Vũ, Thị Trang, Thị Hồng Hảo Lê, Thị Thanh Huyền Nguyễn, Thị Giang Nguyễn, Như Trọng Phạm, Thành Trung Nguyễn, Thị Thúy Lê, Viết Chiến Đinh, Ánh Nguyệt Nguyễn, và Việt Dũng Trần. “ĐÁNH GIÁ MỐI NGUY AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU VÀ THỰC PHẨM CHAY TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI NĂM 2022-2023”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 20, no. 2 (Tháng Tư 18, 2024): 1-9. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/693.